Úvod

Léková komise (LK) Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR) je komisí Svazu zdravotních pojišťoven ČR, tvořenou pověřenými zástupci členských zdravotních pojišťoven SZP ČR, předsedou LK SZP ČR jmenovanými Radou SZP ČR. Administrativní a další odborné činnosti LK SZP ČR zajišťují vyčlenění zaměstnanci SZP ČR.

Hlavní úkoly LK SZP ČR:
– zabezpečování činností souvisejících s procesem stanovování cen, podmínek a výše úhrad léčivých přípravků,

– tvorba společných výkladů, stanovisek a postupů v oblasti cenotvorby a výše a podmínek úhrady z veřejného zdravotního pojištění,

– definování stanovisek k jednotlivým případům projednávaným ve správních řízeních zahájených Státním ústavem pro kontrolu léčiv,

– vytváření a spravování společné databáze spotřeb a přehledů cen LP,

– analyzování situace v oblasti cen a spotřeb,

– spolupráce s odbornými sekcemi SZP ČR,

– spolupráce s věcně příslušnými orgány a organizacemi podílejícími se na cenotvorbě a správních řízeních (zejména Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví),-

– sledování a práce se souborem správních řízení vedených Státním ústavem pro kontrolu léčiv a relevantními stanovisky Ministerstva zdravotnictví, vedení spisové dokumentace jednotlivých správních řízení.

Podrobnosti o činnosti a vnitřní organizaci LK SZP ČR jsou upraveny Statutem LK SZP ČR schvalovaným Radou SZP ČR.

Složení LK SZP ČR:

Ing. Magdalena Vondráčková, Ph.D. – předsedkyně LK SZP ČR
Zástupci zdravotních pojišťoven sdružených ve SZP ČR

Zaměstnanci kanceláře SZP ČR vyčlenění pro činnost LK SZP ČR

Ing. Kateřina Valková – pověřená vedením administrativy LK SZP ČR
Ing. Marie Píbylová – odborná pracovnice LK SZP ČR
Ing. Kateřina Šnajdrová – odborná pracovnice LK SZP ČR
Miroslava Urbánková – administrativní pracovnice LK SZP ČR