Základní informace

Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z.s. (SZP ČR, z.s.) vznikl 15. 5.1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne 26. 1. 1993. Sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice.
SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče
s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,4 mil. občanů ČR.

Hlavní cíle Svazu zdravotních pojišťoven ČR, z.s.

 • Reprezentace společných zájmů zdravotních pojišťoven ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče.
 • Aktivní a efektivní účast na rozvoji funkčního veřejného zdravotního pojištění jako základního zákonného pojištění a vytváření dalších předpokladů pro možnosti a druhy pojištění nebo připojištění v oblasti zdravotních služeb.
 • Zabezpečení spolupráce na přípravě nové legislativy týkající se veřejného zdravotního pojištění a procesu transformace zdravotnictví s cílem optimalizace zdrojů a nákladů.
 • Zkvalitňování služeb pro své klienty, včetně edukace k preventivním programům.
 • Podílení se na stanovování parametrů kvality a jejich zavádění do smluvních vztahů.
 • Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, profesními sdruženími
  a dalšími institucemi.
 • Lobbing v Parlamentu ČR.
 • Prosazování základních principů veřejného zdravotního pojištění: rovnost, dostupnost, kvalita, pluralita a konkurence, solidarita a hospodárnost.
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce ve všech směrech.

Předmět činnosti Svazu zdravotních pojišťoven ČR, z.s.
a) Tvorba zásad společného postupu (sjednocování postupů) členů SZP ČR, z.s. pro jednání se státními orgány, zájmovými sdruženími poskytovatelů zdravotních služeb, příp. pojištěnců a zaměstnavatelů ve věcech týkajících se systému veřejného zdravotního pojištění jako celku a účasti zdravotních pojišťoven
v tomto systému (koncepce zdravotnictví a zdravotního pojištění, legislativa, dohodovací řízení).
b) Výměna zkušeností a tvorba společných výkladů stanovisek a postupů k provádění veřejného zdravotního pojištění (metodika) v rozsahu činnosti členů např. v oblasti právní, zdravotní, informačních systémů a úhrad zdravotních služeb.
c) Podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců členů Svazu a rozšiřování obecné orientace veřejnosti v otázkách systému veřejného zdravotního pojištění.
d) Zastupování členů v případech, kdy tak stanoví zákon nebo když se tak členové dohodnou, včetně zastupování v mezinárodních organizacích.
e) Zabezpečování dohodnutých služeb pro své členy.
f) Zabezpečování podkladů pro správní řízení souvisejících se stanovováním cen, úhrad a podmínek úhrad léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.